PURMEREND - Op vrijdag 29 juni 2018 presenteerde de nieuwe coalitie van Purmerend het coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode.

Hieronder staan per onderdeel een aantal hoofdpunten uit het akkoord. Het complete coalitieakkoord is te lezen op www.purmerend.nl/coalitieakkoord. Daar vindt u ook een concept-portefeuilleverdeling voor het nieuwe college. Tijdens de extra raadsvergadering op donderdag 5 juli 2018 wordt het akkoord besproken in de gemeenteraad en worden de wethouders voorgedragen voor benoeming.

De stad Purmerend
De komende jaren wordt zo veel mogelijk gebouwd, ook tijdelijke woningen, om zo veel mogelijk de strijd aan te gaan met de woningnood. Er is een grote behoefte aan sociale huurwoningen en behoefte aan middeldure huur en betaalbare koop. Daarom hanteren we de komende vier jaar de norm om minimaal 30% sociale huur te bouwen; 30% middeldure huur en betaalbare koop en 40% vrij keuze. We erkennen het belang van groen en bouwen met aandacht voor de natuur. Tegelijkertijd onderkennen we dat soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. De pilot aardgasvrij wordt voortgezet en het college wil samen met inwoners en ondernemers vormgeven aan duurzaamheid in alle vormen. De achterstand bij het onderhoud van het groen wordt weggewerkt door slimmer te beplanten en structureel meer geld beschikbaar te stellen.

Leven in Purmerend
De nieuwe coalitie staat een samenleving voor waarin mensen aandacht hebben voor elkaar. Cultuur is voor iedereen bereikbaar en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners en de promotie van de stad. Er wordt geïnvesteerd in het cultuuraanbod in het basisonderwijs. Het Leeghwaterpark wordt, gelet op het aantal evenementen, festivalproof gemaakt met een stevigere ondergrond en aansluiting op de riolering. Topsporters willen we behouden voor Purmerend. Zij kunnen op hun beurt een bijdrage leveren aan de sportbeleving en sportevenementen in de stad. Om de zorg in Purmerend te verbeteren en betere steun te kunnen bieden aan mensen die zorg nodig hebben en hun mantelzorgers, is het nodig om de scheiding van budgetten in het sociaal domein los te laten. Omdat werk meer betekent dan alleen een inkomen verdienen, zetten we ons de komende jaren in om meer Purmerenders aan een baan te helpen. Armoede en schulden blijven een probleem in de stad. De ingeslagen weg op het gebied van preventie wordt voortgezet. Een onderwijsagenda, op te stellen samen met ouders en scholen, zal helpen om het onderwijs de komende jaren te helpen vormgeven. De aanwezigheid van handhaving in de wijken verbetert de leefbaarheid en wordt daarom uitgebreid met twee extra handhavers.

De gemeente
Als organisatie richt de gemeente zich op snelle en professionele afhandeling van vragen en klachten. Digitale dienstverlening is belangrijk, maar ook de loketten en telefoon blijven voor iedereen toegankelijk. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat hun informatie veilig is bij de gemeente en dat we conform de AVG met persoonsgegevens omgaan. Er liggen kansen voor een bestuurlijke fusie met Beemster. De coalitie kiest daarin voor een lichte fusievariant. Omdat hierin alle belangen zorgvuldig moeten worden meegenomen, kiest men ervoor om niet eerder dan 1 januari 2022 te fuseren. Voor inwoners van Purmerend is het uitgangspunt dat de OZB de komende jaren niet meer stijgt dan de inflatiecorrectie.