PURMEREND - Het college van Purmerend heeft de Voorjaarsnota 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. In de Voorjaarsnota past het college de begroting aan voor gestegen lonen en prijzen van de gemeente, van de gesubsidieerde instellingen en van zorgaanbieders. Ook biedt het college de Investeringsagenda aan. De Investeringsagenda is het beeld van de benodigde investeringen voor de groei van de stad en de dorpen. Het college vraagt daarom aan de gemeenteraad voor de begroting 2024 extra geld voor investeringen in mobiliteit, groen in de binnenstad, scholen, bewegingsonderwijs, twee nieuwe sportaccommodaties en het Leeghwaterpark. Graag zou het college nog meer zaken aan de raad voorstellen, maar daar is nu geen structureel geld voor. Er bestaat nog steeds grote onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt.


De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 worden aangepast voor loon- en prijsstijgingen, aan de hand van lopende ontwikkelingen en de jaarrekening. Ook wordt ruimte gemaakt voor de ontwikkelingen in het Waterlandkwartier. In het Waterlandkwartier worden veel parkeerinvesteringen gedaan en hiervoor worden de parkeeropbrengsten in de begroting vrijgemaakt. Het college wil graag ook ruimte maken voor een extra wijkmanager, jongerenwerk in Beemster, wijkinlopen, programma Binnenstad, lokale jeugdzorg en informatiebeveiliging. Daar is nu nog geen geld voor. Het college gaat hiervoor een plan maken om dit in de begroting 2024 op te nemen. Hierbij gaat het college onder meer kijken naar inzet van incidentele middelen en wellicht komt er nog enige ruimte van het Rijk in de zogenaamde meicirculaire.

Begroting aangepast voor gestegen kosten

‘We hebben gelukkig de begroting grotendeels kunnen aanpassen voor de gestegen lonen en prijzen, ook bij instellingen in onze gemeente. De prijzen zijn hard gestegen. Om een sluitende begroting te maken, kunnen we bijvoorbeeld niet de groenbudgetten helemaal aanpassen aan de gestegen prijzen’, zegt Harry Rotgans, wethouder financiën. De wethouder is blij dat de Investeringsagenda er ligt en dat er nog wel ruimte is voor investeringen in de stad en de dorpen om de woningbouwambities waar te kunnen maken. Maar voor de begroting 2024 zijn keuzes nodig. ‘Het kabinet geeft geen duidelijkheid over de financiën van gemeenten vanaf 2026. Daardoor heeft de gemeente geen ruimte om langjarige verplichtingen aan te gaan. En we hebben nog wel een paar belangrijke zaken te regelen’, aldus Harry Rotgans.

Stappen in vaststelling begroting

Op dinsdag 4 april heeft het college de concept-Voorjaarsnota 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De commissiebehandeling staat gepland voor donderdag 1 juni. Inwoners die willen inspreken kunnen zich aanmelden, via griffie@purmerend.nl of 0299 542 713. De raadsbehandeling is gepland voor 8 juni.

De concept-Voorjaarsnota 2023 is online in te zien.