EDAM/VOLENDAM - Op donderdag 15 juni jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met dit voorstel van het college van B&W. Concreet houdt dit in.

De wijk Spoorbuurt vanaf de Zeestraat in de Dwarsstraat wordt fysiek afgesloten met een beweegbare paal en in de Stationsstraat met uitneembare palen en alleen bewoners en ondernemers met een parkeervergunning krijgen toegang tot de woonwijk;

  • De rijrichting in de W.J. Tuijnstraat, tussen de Dwarsstraat en Stationsstraat wordt omgedraaid;
  • De Haringstraat wordt met infrastructurele maatregelen vanaf de Zeestraat afgesloten en vervolgens aangesloten op de Rokersgracht. Tevens wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf het Pellersplein naar de Rokersgracht;
  • De Ventersgracht wordt na 11.00 uur afgesloten van de Zeestraat met een beweegbare paal;
  • In de Havenstraat, tussen de Haringstraat en Ventersgracht, wordt tweerichtingsverkeer ingesteld en dit wordt met een voorrangsregeling geregeld;
  • In de gehele oude kom van Volendam, exclusief de Zeestraat tussen de Julianaweg en de toegangsweg naar de parkeergarage en de Bokkingstraat, wordt een lengtebeperking van 8m. en een gewichtsbeperking van 7,5 ton ingesteld, met daarbij een ontheffingsregeling wanneer bepaalde lading niet met kleine vrachtauto’s geleverd kan worden;
  • Voor de gehele oude kom van Volendam, exclusief de Zeestraat tussen de Julianaweg en de keerlus in de Zeestraat, en de Bokkingstraat, wordt een venstertijd tussen 06.00 – 11.00 uur ingesteld voor laden en lossen;
  • In de Zeestraat, nabij de keerlus, wordt een laad- en losplaats aangelegd voor kleine vrachtauto’s die in de avonden en weekenden ook benut kan worden als taxistandplaats;
  • De regelingen inzake het laden en lossen in de oude kom van Volendam gaan per 1 januari 2018 in;
  • Richting bewoners en bedrijven wordt duidelijk gecommuniceerd over de voorgestelde maatregelen.

Op voorstel van de coalitiepartijen Lijst Kras, CDA, Zeevangs Belang en VVD is een amendement aangenomen om zo spoedig mogelijk verkeerstellingen te houden in de Haringstraat en Ventersgracht. De resultaten hiervan kunnen dan worden gebruikt bij de evaluatie van de maatregelen eind 2018. Hierdoor wordt duidelijk of er sprake is van een toe- of afname van het aantal verkeersbewegingen.

Herinrichting Europaplein-Zeestraat

De afgelopen jaren zijn er diverse plannen ontwikkeld om de kwaliteit van de openbare ruimte in de oude kom van Volendam, en met name die van het Europaplein, te verbeteren. In 2015 zijn er destijds plannen voor een herinrichting van het Europaplein opgesteld en heeft daar uitgebreide inspraak over plaats gevonden. Uiteindelijk is dat plan niet door gegaan omdat duidelijk werd dat de herinrichting van het Europaplein niet op zichzelf staat, maar in een bredere context bekeken moet worden. Het doel van de herinrichting van het Europaplein en de Zeestraat is namelijk de mogelijke potentie en kwaliteit van het Europaplein en de Zeestraat te benutten om het gebied tot een kwalitatief waardevol deelgebied van Volendam te maken waarbij er een optimale mix ontstaat tussen leefbaarheid, veiligheid, bedrijvigheid en inrichting waarbij de bezoeker zich thuis voelt.

De besluitvorming over het verkeersplan betekent niet dat er nu ook al keuzes zijn gemaakt over de herinrichting van het Europaplein en de Zeestraat. Om die keuzes te kunnen maken is het nodig om eerst de verkeersstromen in de directe omgeving, een groot deel van de oude kom dus, goed te regelen.
Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan, gaat het college aan de slag met de uitwerking hiervan. Er worden nu verkeersbesluiten voorbereid voor een aantal onderdelen van het verkeersplan. Die besluiten worden over enige tij officieel bekend gemaakt.

Overleg met belanghebbenden

Met name de beperkingen voor het laden en lossen door leveranciers van winkels en horecabedrijven in het gebied vragen een goede afstemming met de belanghebbenden. Zij kunnen een uitnodiging verwachten om hierover in gesprek te gaan met de gemeente.