PURMEREND - Meedenken en invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid? Dat kan door u in te zetten als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend

Vanaf 1 januari 2022 gaan de gemeenten Beemster en Purmerend samen verder als één gemeente, onder de naam Purmerend. Beide gemeenten hebben op dit moment een eigen adviesraad. Na de fusie worden deze adviesraden vervangen door een nieuwe adviesraad. Voor deze nieuwe adviesraad zoeken we leden.

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein?
De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit op het brede terrein van het sociaal domein. En dat is erg breed: jeugd, werk & inkomen, zorg, wonen en welzijn. In de adviesraad zitten inwoners uit Purmerend/Beemster. De adviesraad zoekt steeds de verbinding met inwoners, om zo relevante informatie uit de samenleving op te halen. De adviesraad signaleert knelpunten en geeft deze signalen door aan de gemeente. De adviesraad is regelmatig in overleg met ambtenaren en wethouder(s) over het beleid en de uitvoering hiervan. De adviesraad werkt in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Purmerend.

Samenstelling adviesraad
De adviesraad bestaat uit een voorzitter en maximaal 9 leden. De adviesraad wordt ondersteund door een externe begeleider. De leden hebben vooral affiniteit met én belangstelling voor de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet in de brede zin van het woord. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden. Leden hebben intensief en proactief contact met de samenleving, het college en gemeenteambtenaren. Als lid van de adviesraad neem je ervaringen mee uit de praktijk van het sociaal domein en ben je geïnteresseerd in de vertaling van deze ervaringen in beleid. In de adviesraad zitten geen beroepskrachten, ambtenaren of raadsleden van de gemeente Purmerend/Beemster i.v.m. belangenverstrengeling. Deelnemen is op vrijwillige basis.

Wat vragen wij?

U bent:
• betrokken en op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein;
• in staat om adviezen aan de gemeente te formuleren en beleidsvoorstellen te toetsen vanuit inwonersperspectief;
• samenwerkingsgericht, constructief ingesteld en in staat om met verschillende belangen om te gaan;
• een netwerker (in verbinding met de lokale samenleving van Purmerend/Beemster);
• vak- of ervaringsdeskundig;
• actief in of ervaring hebben met het sociaal domein;
• een inwoner van Purmerend/Beemster

Wat bieden wij?
De uitdaging om samen met andere leden in de adviesraad een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het sociaal domein. Uw werk wordt gewaardeerd, het vergroot uw netwerk en u doet inspirerende contacten op. U ontvangt een vergoeding per bijgewoonde vergadering en onkosten kunt u declareren. Verder bestaat de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering.

Enthousiast geworden?
Stuur dan uw motivatie en CV uiterlijk 19 september 2021 naar werkenbij@purmerend.nl. De gesprekken worden in oktober gevoerd. Wij streven naar een adviesraad die een afspiegeling is van de bevolking van Purmerend en Beemster. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit versterkt. Voor meer informatie neemt u contact op met de beleidsmedewerker mevrouw S. Zerty (s.zerty@purmerend.nl), of met één van de voorzitters van de bestaande adviesraden de heer F. ten Dam of de heer J. Bartoo. U kunt ook eens een kijkje nemen op www.asd-beemster.nl of op www.asd.purmerend.nl