BEEMSTER - Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken op grond van artikel 12a, lid 2 juncto artikel 12, lid 4 van de Woningwet bekend dat het beeldkwaliteitsplan ‘Kavelpaspoorten Middenweg’ is opgesteld.

Voor de westelijk gelegen gronden van het plan ‘De Keyser’ is een ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, kavels Middenweg’ opgesteld. De gronden zijn gesitueerd tussen het perceel Middenweg 188 en de Morgenweg, grenzend aan de Middenweg. Op deze gronden worden met dit plan vier kavels, met elk een vrijstaande woning, mogelijk gemaakt. Vanwege de prominente plek van die gronden, is het belangrijk dat zowel het ontwerp van de woning, de positionering van de woning op de kavel en de overgang van het kavel naar het openbaar gebied past binnen de historische, landschappelijke en ruimtelijke context van de plek. Om die reden is voor deze kavels een beeldkwaliteitsplan ‘Kavelpaspoorten Middenweg’ opgesteld.

Het (ontwerp)beeldkwaliteitsplan ligt op grond van de Inspraakverordening Beemster met ingang van 23 oktober tot en met 13 november 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het beeldkwaliteitsplan wordt tevens digitaal beschikbaar gesteld op deze website.

Gedurende de terinzagetermijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De schriftelijke inspraakreactie wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster onder vermelding van ‘inspraakreactie beeldkwaliteitsplan Kavelpaspoorten Middenweg’.

Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor het maken van een afspraak voor een mondelinge inspraakreactie of voor nadere informatie contact opnemen met het team Beleid van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.
Het beeldkwaliteitsplan zal na vaststelling door de gemeenteraad onderdeel gaan uitmaken van de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsnota (welstandsnota).