PURMEREND - Inwoners van Purmerend zijn tevreden over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente. Zij zijn vooral tevreden over de manier waarop de gemeente hen benadert.

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Via de Wmo verstrekt de gemeente hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen aan inwoners met een beperking.

Onderzoek

Elk jaar laat de gemeente een onafhankelijk onderzoek doen naar ervaringen met de Wmo. Aan 1.000 inwoners met een Wmo-voorziening is een vragenlijst gestuurd. Ruim 40% heeft deze ingevuld.

Tevreden

Over het algemeen zijn inwoners tevreden over de uitvoering van de Wmo in Purmerend. Vooral over de bejegening is men positief. In vergelijking met vorig jaar is de waardering zelfs toegenomen, inwoners:

  • weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag;
  • vinden dat ze snel geholpen worden;
  • vinden dat de medewerker van het Loket Wmo ze serieus neemt;
  • vinden dat er samen wordt gezocht naar een goede oplossing.

De ondersteuning die geboden wordt, is van goede kwaliteit en passend bij de hulpvraag. Een groot deel van de onderzochte groep ervaart daardoor een grotere zelfredzaamheid en betere kwaliteit van leven. Onderaan deze pagina kunt u het rapport inzien.

Mantelzorg

Naast Wmo-ondersteuning krijgt de helft van de onderzochte groep hulp of zorg van hun partner, familie of iemand anders in hun eigen netwerk (mantelzorg). Volgens een kwart van deze groep kan hun mantelzorger op dit moment de zorg niet (meer) aan. Dit sluit aan op de inzet van een mantelzorgregisseur door de gemeente. Meer weten over de mantelzorgregisseur? Kijk dan op www.purmerend.nl/mantelzorg.

Eigen bijdrage

Dit jaar zijn ook vragen gesteld over de ervaring met de eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt voor bijna alle Wmo-voorzieningen voor inwoners boven 18 jaar, behalve voor rolstoelen. De eigen bijdrage is afhankelijk van het verzamelinkomen en het eventuele vermogen, de gezinssamenstelling en de leeftijd. Voor bijna een kwart van de onderzochte groep geldt dat de eigen bijdrage leidt tot het minder gebruikmaken van ondersteuning dan eigenlijk noodzakelijk is. Zij hebben deze ondersteuning dus wel nodig, maar doen dit niet vanwege de eigen bijdrage.

Nieuw beleid

Goed nieuws voor deze groep is dat de gemeenteraad vorige maand heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo met ingang van 1 januari 2018 vast te stellen op € 17,50 per periode van 4 weken. Voor veel personen met een beperking betekent dit een verlaging van hun huidige eigen bijdrage.