BEEMSTER - Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast voor het bestemmingsplan ‘Middenpad’, de omgevingsvergunning voor de bouw van 6 woningen in het plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster en het met de woningbouw samenhangende besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder te besluiten. Dit betekent dat voor de besluiten die genomen moeten worden ten behoeve van woningbouw in het plangebied ‘Middenpad’ gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Op de te coördineren besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het gecoördineerde project valt onder de Crisis en Herstelwet.

Tegen het besluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Ontwerpbestemmingsplan Middenpad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Middenpad’ ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan maakt het oprichten van in totaal 15 woningen mogelijk in het plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster. Het plangebied maakt onderdeel uit van het woningbouwplan ‘De Nieuwe Tuinderij’. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 22 mei tot en met 3 juli 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens te raadplegen via de gemeentelijke website http://beemster.net/content/zuidoostbeemster en ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.

Ontwerpomgevingsvergunning oprichten 6 woningen Appels en perenpad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van 6 woningen in het plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster (de percelen Kruidenierspeerstraat 13 t/m 23 oneven). De ontwerpomgevingsvergunning, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 mei tot en met 3 juli 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Daarnaast is de ontwerpomgevingsvergunning gedurende deze periode te raadplegen via onze gemeentelijke website www.beemster.net/bestemmingsplannen.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Middenpad

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 110a Wet geluidhinder een hogere geluidwaarde vast te stellen. Dit ten behoeve van het in totaal mogelijk maken van 15 woningen in het plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster welke zijn gelegen in de zone van de Rijksweg A7. Op grond van artikel 110c Wet geluidhinder alsmede artikel 3:11 Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 22 mei tot en met 3 juli 2017 van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Daarnaast is het ontwerpbesluit gedurende deze periode te raadplegen via onze gemeentelijke website www.beemster.net/bestemmingsplannen.

Gedurende de terinzagetermijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster, onder vermelding van 'zienswijzen 1367584’. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.

Een kennisgeving van alle hierboven genoemde gecoördineerde besluiten wordt tevens gepubliceerd in de Staatscourant.