MIDDENBEEMSTER - Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, fase 2’ ter inzage ligt. Het ontwerp ligt van 19 november tot en met 31 december van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.


Het plangebied betreft de gronden gelegen ten oosten van het plan ‘De Keyser’ fase 1. Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan ‘Vierde Kwadrant’, waar het deels de bestemming ‘Uit te werken Woongebied (WG-U)’ en deels de bestemming (met wijzigingsbevoegdheid) ‘Agrarisch’ heeft.

Voor dit plangebied geldt een uitwerkingsbevoegdheid waarvoor het uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, fase 2’ is opgesteld. Het uitwerkings- en wijzigingsplan maakt het oprichten van 63 woningen mogelijk. Het ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. De ID-code van het plan is NL.IMRO.0370.2018UPDeKeyserf2-ON01.

Gedurende de terinzagetermijn kunnen belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplan naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend via telefoonnummer (0299) 452 452.