PURMEREND - Het college van de gemeente Purmerend heeft besloten het bestaande Purmerbos zoveel mogelijk te willen behouden. Het ziet kansen voor woningbouw op de golfbaan en de Purmer-Zuid zuid. Dat betekent dat het bos bij de Purmer-Zuid zuid niet voor woningbouw wordt gebruikt en er komt geen directe toegang vanaf de nieuwbouw naar dit rustige bos. Daarnaast wordt het recreatiedeel van het bos zoveel mogelijk behouden.


Eind van het jaar verwacht het college de conceptvisie voor de oostflank gereed te hebben. In de conceptvisie staat op hoofdlijnen hoe de oostflank ontwikkeld gaat worden. Denk hierbij aan hoe de natuur versterkt wordt, waar ruimte is voor recreatie, waar wegen komen te lopen, waar woningen en voorzieningen komen en welke hoogte gebouwen mogen hebben.

Natuur en wonen zijn nu en in de toekomst belangrijk

Wethouder Verkroost is vanaf de zomer verantwoordelijk voor de visie op de oostflank. ‘In het college hebben we de afgelopen periode veel en uitvoerige gesprekken over de visie op de oostflank gehad en verschillende signalen van onze inwoners gehoord. Wij geloven dat we met de wijziging van de uitgangspunten het beste doen voor de stad. Natuur en wonen zijn nu en in de toekomst heel belangrijk. Met de nieuwe uitgangspunten geven wij duidelijk aan welk groen behouden blijft, waar groen versterkt kan worden en op welke plekken er ruimte is voor nieuwe woningen en de benodigde infrastructuur zoals wegen’.

Bos zoveel mogelijk behouden

Het bestaande bos wordt zoveel mogelijk behouden. Dat wil zeggen dat er wellicht voor de ontsluiting van de golfbaan wat bos moet wijken voor een toegangsweg maar verder het bos behouden blijft. De wens van het college is om de woningen op de golfbaan via de N244 te ontsluiten. Uit onderzoek zal moeten blijken of dit haalbaar is. De overige weilanden in het gebied worden ingezet voor natuur om de twee bosgebieden met elkaar te verbinden (natuurversterking en bosuitbreiding). Op de golfbaan ziet het college ruimte voor compact wonen in het groen, met zowel laag- als gestapelde bouw, waarbij het bestaande groen van de golfbaan zoveel mogelijk behouden wordt.

Verandering samenwerking partners

Met de gewijzigde uitgangspunten voor de gebiedsvisie oostflank, verandert de samenwerking binnen de gebiedsvisie oostflank. Riena Tienkamp, provinciehoofd Staatsbosbeheer: ‘Onze deelname aan de gebiedsvisie oostflank was ingegeven door onze grondpositie. Nu de gemeente gekozen heeft voor woningbouw op de golfbaan en het weiland in Purmerend-Zuid zuid is het voor ons niet meer nodig een actieve rol te hebben in de gebiedsvisie. We zijn blij dat de gemeente zoveel waarde hecht aan het Purmerbos en het belang ervan voor de inwoners van Purmerend en de regio. We blijven, als buren, uiteraard betrokken bij de verdere ontwikkeling van de oostflank, omdat de nieuwe woonwijken grenzen aan het bos en de druk op het bos daardoor sterk zal toenemen.’ Esther Agricola, regiodirecteur BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling: ‘Wij hebben kennisgenomen van de gewijzigde uitgangspunten van gemeente Purmerend ten behoeve van het opstellen van de gebiedsvisie voor de oostflank. Wij zijn blij dat de golfbaan nog steeds als een belangrijke locatie voor woningbouw in Purmerend wordt gezien. We gaan de komende tijd gebruiken om zorgvuldig te onderzoeken wat de gewijzigde uitgangspunten voor impact hebben op onze rol als gebiedsontwikkelaar van de golfbaan. We betreuren het feit dat de rol van Staatsbosbeheer verandert, onze groene ambities houden we vast en we zullen Staatsbosbeheer als belangrijke ‘buur’ blijven betrekken bij onze plannen.’

Relatie tot mogelijke opvang Oekraïense ontheemden

Voor er permanente woningbouw komt zou er op een gedeelte van de oostflank (Purmer-Zuid zuid) tijdelijk opvang voor Oekraïense ontheemden kunnen komen (10 tot 15 jaar). Of deze locatie het ook daadwerkelijk wordt, is van veel zaken afhankelijk. De gemeente heeft gesprekken met de Rijksoverheid over de financiering van dit project. Ook zijn er gesprekken over de grond. Er is door het college nog geen definitief besluit genomen. Voor nu kiest het college ervoor om dit traject parallel te laten lopen aan de visievorming voor de oostflank. Dit betekent concreet dat we doorgaan met het opstellen van een totale visie op de oostflank.

Vervolg

Het college verwacht begin 2024 de conceptvisie aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen. Dat betekent dat deze eind van dit jaar gereed moet zijn. Voor de conceptvisie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd wordt deze begin 2024 breed teruggekoppeld aan de inwoners van Purmerend en de ondernemers, gebruikers en bezoekers van de oostflank en hun reacties verzameld. De reacties worden meegewogen in de uiteindelijke visie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.