BEEMSTER - Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat de gemeenteraad heeft besloten om de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor het bestemmingsplan ‘Middenweg 82, Middenbeemster en de omgevingsvergunning voor het oprichten van een paardenstal, paddock en mestplaats ten behoeve van de vestiging van een KI-station op het perceel Middenweg 82 te Middenbeemster.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat hiervoor gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Op de te coördineren besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Ontwerpbestemmingsplan Middenweg 82, Middenbeemster

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Middenweg 82, Middenbeemster’ ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet in een bedrijfsbestemmingsvlak met bouwvlak voor het perceel Middenweg 82, passend voor De Beemster en ruimte gevend aan de gewenste voorzieningen van een paardenstal, paddock en mestplaats ten behoeve van de vestiging van een KI-station.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 6 november tot en met 18 december 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens te raadplegen via bestemmingsplannen en ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.

Ontwerpomgevingsvergunning oprichten paardenstal, paddock en mestplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een paardenstal, paddock en mestplaats ten behoeve van de vestiging van een KI-station op het perceel Middenweg 82 te Middenbeemster.

De ontwerpomgevingsvergunning, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 november tot en met 18 december 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Daarnaast is de ontwerpomgevingsvergunning gedurende deze periode te raadplegen via onze gemeentelijke website www.beemster.net/bestemmingsplannen. Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.

Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452. Een kennisgeving van de hierboven genoemde gecoördineerde besluiten wordt tevens gepubliceerd in de Staatscourant.