GEMEENTE BEEMSTER - De gemeenteraad heeft bij raadsbesluit van 20 december 2016 het ‘Beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1’ vastgesteld.

De Keyser betreft de nieuwe woningbouwontwikkeling aan de zuidoostzijde van het dorp Middenbeemster. Fase 1 beslaat het gebied rondom de bestaande bebouwing in dit zuidoostelijk kwadrant.
Het beeldkwaliteitplan is een uitwerking van het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en geeft de ambitie weer van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het beeldkwaliteitplan omschrijft in woord en beeld de principes van De Beemster die van invloed zijn op de hoofdstructuur van plan De Keyser. Vervolgens wordt het stedenbouwkundig plan toegelicht en wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete toetsingscriteria voor het woningbouwontwerp voor fase 1.

Het vastgestelde beeldkwaliteitplan treedt vanaf heden (14 januari 2017) in werking, en maakt vanaf dat moment onderdeel uit van de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsnota (welstandsnota). Het beeldkwaliteitplan vormt bij aanvragen om omgevingsvergunning in dit gebied de grondslag voor advisering door de welstandscommissie over de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwde omgeving.

Ter inzage

Het vastgestelde beeldkwaliteitplan ligt van 16 januari tot en met 6 februari 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het vastgestelde beeldkwaliteitplan wordt tevens digitaal beschikbaar gesteld op deze website. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van het beeldkwaliteitplan.

Het beeldkwaliteitplan heeft op grond van de algemene Wet bestuursrecht de juridische status van beleidsregel en is daarom niet vatbaar voor bezwaar en beroep.