BEEMSTER - Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 17 januari 2017 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Volgerweg 14’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan vormt het planologisch kader voor het wijzigen van de agrarische bestemming in een particuliere woonbestemming vanwege agrarische bedrijfsbeëindiging.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 30 januari tot en met 13 maart 2017 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Ook is het vastgestelde plan te raadplegen via onze gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de bovengenoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.