PURMEREND - Door een combinatie van optimaliseren, compenseren en beïnvloeden wil het college de komende tijd de parkeerdruk in de binnenstad van Purmerend reguleren. Dit staat in het Verkeersplan Purmerend 2040 dat donderdag 14 maart in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer wordt besproken. Naast een set parkeermaatregelen die tussen nu en het eind van het jaar uitgevoerd gaat worden, bestaat het Verkeersplan uit maatregelen die betrekking hebben op de verkeersafwikkeling. De maatregelen moeten bijdragen aan een leefbare, autoluwe en bereikbare binnenstad.

Het Verkeersplan is het resultaat van een amendement bij de Visie op Mobiliteit 2040. Het plan gaat in op het effect van woningbouw op het parkeeraanbod en de verkeersafwikkeling in de binnenstad. Purmerend heeft een grote woningbouwopgave en moet tot 2040 10.000 woningen bouwen. Zonder verdere actie gaat deze opgave grote consequenties hebben voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de stad.

Parkeren: drie pijlers
De voorgestelde parkeermaatregelen zijn geclusterd rond drie pijlers:optimaliseren van het bestaande parkeeraanbod:
• realisatie van een parkeerverwijssysteem;
• ruimere openingstijden parkeergarage Claxonate;
• vergroten bekendheid avondopenstelling Eggertgarage (Q-park);
• vergunninghoudersparkeerplaatsen omzetten naar betaalde parkeerplaatsen.

Compenseren van het parkeertekort dat ontstaat door woningbouw

• haalbaarheidsonderzoek definitieve (ondergrondse) parkeergarage Schapenmarkt of (onder- of bovengronds) omgeving stadhuis.

Beïnvloeden van het parkeergedrag zodat de parkeerbehoefte afneemt

• aantrekkelijker maken van alternatieve vervoerswijzen zoals fiets en het ov;

• beïnvloeden van het parkeertarief en het tarief voor de parkeervergunningen;

• uitbreiden nulvergunningenregeling;

• uitbreiden parkeerregulering.

Inzet is om de verschillende parkeermaatregelen in de loop van 2019 met een doorloop in het eerste kwartaal van 2020 uit te voeren.

Verkeersafwikkeling: autoluwe, bereikbare binnenstad
Om de binnenstad autoluw te maken en aldus het doorgaand verkeer te ontmoedigen de route door de binnenstad te nemen, zijn er globaal vier knoppen waar aan gedraaid kan worden. Zo kunnen maatregelen getroffen worden die betrekking hebben op de:

• snelheid

• instelling vri’s (stoplichten)

• op- en afritten A7

• verkeerscirculatiemaatregelen

Bovenstaand pakket is met behulp van een verkeersmodel doorgerekend. Daaruit blijkt dat het beoogde effect – een autoluwe binnenstad – alleen haalbaar is bij een combinatie van de vier maatregelen. Op zichzelfstaand hebben de doorstromingsmaatregelen te weinig effect. Het college vraagt de gemeenteraad om het Verkeersplan 2040 vast te stellen.