WESTBEEMSTER - Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het perceel Wormerweg 17 te wijzigen waarbij de bedrijfsbestemming van deze locatie wordt gewijzigd in een woon- en tuinbestemming. Ten behoeve hiervan is het ontwerp-wijzigingsplan Wormerweg 17 opgesteld. Het bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting.

Terinzageligging

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van maandag 12 februari 2018 tot en met 25 maart 2018 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Daarnaast is het ontwerp-wijzigingsplan tijdens deze periode te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.beemster.net.

Reactiemogelijkheid

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan indienen. Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde om tegen het uiteindelijke vaststellingsbesluit beroep te kunnen instellen.

De schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG te Middenbeemster. Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor het indienen van een mondelinge zienswijze een afspraak maken met de heer F. Wulterkens van het Ruimtelijk Domein van de gemeente Purmerend, via het centrale telefoonnummer 0299-452452. Tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge zienswijzen worden betrokken bij de verdere besluitvorming door het college.

Bijlage

PDF: Toelichting wijzigingsplan Wormerweg 17- 09-01-2018

PDF: Verbeelding i_NL.IMRO.0370.2018BPWormerweg17-ON01

PDF: Conceptbesluit wijziging bestemming Bedrijf in Wonen en Tuin

PDF: Ontwerp regels Wormerweg