BEEMSTER - Een deel van het schoolgebouw van openbare basisschool De Blauwe Morgenster aan de Nicolaas Cromhoutlaan in Middenbeemster is aan vernieu­wing toe. Een goed moment om te kijken hoe we het schoolge­bouw in de toekomst zo effici­ënt mogelijk kunnen gebruiken. Welke kansen en mogelijkheden zijn er en welke andere acti­viteiten zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, jeugdzorg en bibliotheek kunnen ook een plek krijgen in het schoolgebouw? De komende maanden wil de gemeente hierover graag in ge­sprek met gebruikers, buurtbe­woners en andere betrokkenen.

De afgelopen tijd is nagedacht over de mogelijkheden van het samenvoegen van onderwijs en (gezondheids)zorg rondom o.b.s. De Blauwe Morgenster. De ge­meente sprak met vertegenwoor­digers van de basisschool, de bibliotheek, Centrum Jeugd en gezin, huisartsenpraktijk, fysiothe­rapiepraktijk, kinderopvang/ BSO en de Jeu de Boules vereniging. Zij zijn positief over een gezamen­lijke aanpak.

Wat gaat er gebeuren? 
In juni krijgen de gebruikers een uitno­diging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen naar de huidige situatie en wat voor de toekomst een gewenste ontwikke­ling kan zijn. Vervolgens nodigen we in juli alle gebruikers en direct aanwo­nenden uit voor een workshop. Tijdens deze workshop bespreken we welke (verschillende) belangen er zijn en hoe we met elkaar een toekomstgericht gebouw kunnen inrichten.

Over welke onderwerpen gaan we in gesprek? 
Directe aanleiding voor de gesprekken is dat een deel van de school aan vernieuwing toe is. We bespreken de mogelijkheden voor een meer gezamenlijk gebruik van de gebouwen aan de Nicolaas Cromhoutlaan. Hoe maken we effi­ciënter gebruik van de gymzaal en wat kan er in de toekomst gebeu­ren met de leegstaande  gebouwen zoals de voormalige Technische Dienst. Uiteraard is ook de verkeersveiligheid en de par­keersituatie rondom de school een gesprekonderwerp.

Planning
In september presenteren we de resultaten van de gesprekken en de workshop aan de buurt en de gebruikers. In het najaar willen we een gezamenlijk plan voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij besluiten welke maatregelen worden uitgevoerd.

Meer informatie
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via Binnendijks en deze website. Heeft u vragen dan kunt u con­tact opnemen met projectleider Petra Hania (0299) 452 452 of een e-mail sturen naar gebiedsontwikkeling@beemster.net.