HOORN - Graag reageren wij namens onze leden, het West-Friese bedrijfsleven, op voornemen tot het opstellen van een structuurvisie voor de Corridor Amsterdam-Hoorn. De WBG vertegenwoordigt het bedrijfsleven in Westfriesland en is daarmee een grote belanghebbende in deze ontwikkeling. Allereerst onderstrepen wij de wens en ambitie voor betere bereikbaarheid na 2020. Wij bieden onze kennis en die van onze achterban aan om dit proces te ondersteunen en tot een goed resultaat te komen. De WBG werkt graag proactief samen en dat doen wij uiteraard met zowel de regionale, provinciale als landelijke overheid. In reactie op de voorgenomen structuurvisie vragen wij graag aandacht voor het volgende. 

Bredere context 

Onze reactie plaatsen wij in een bredere visie op de toekomst van de regio in relatie tot de Metropool Regio Amsterdam. Wij zien in de toekomst een geharmoniseerde relatie tussen de metropool regio Amsterdam en de regio Holland boven Amsterdam en daarmee Westfriesland. Het is belangrijk om te streven naar samenhang tussen bereikbaarheid, woningbouw, toerisme aanbod en onderwijsaanbod. Door deze samenhang kan de regio een bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen in de Metropool regio Amsterdam. Amsterdam kent krapte op de woningmarkt en een toenemende stroom aan toeristen met negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de stad. Om die bijdrage te kunnen leveren moet wel aan een aantal randvoorwaarden op het gebied van bereikbaarheid en woningbouw worden voldaan. Vanuit deze bredere context beoordelen wij de maatregelen die nu worden aangekondigd.

Woningbouw 

De voorgenomen maatregelen hebben als doel om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Een bereikbare regio is een aantrekkelijker woongebied. Momenteel zien wij in cijfers van NVM dat er krapte ontstaat in de regionale woningmarkt. Daarom vragen wij aandacht voor de effecten van verbeterde bereikbaar voor de woningmarkt in de regio.

Als regionale bedrijvengroep staan wij in contact met veel bedrijven in de regio. Zij geven aan dat de behoefte naar woningen en personeel in de regio aan het toenemen is. Deze trend  gaat in tegen het Rijks- en Provinciaal beleid om woningbouw beperkt mogelijk te maken in de regio. Namelijk 200.000 woningen in Amsterdam en maar 10% in de regio Noord-Holland Noord. Wij pleiten voor het actualiseren van onderzoek naar de woningvraag in de regio rekening houdend met de effecten van verbeterde bereikbaarheid door de structuurvisie.

Investeringen in openbaar vervoer   

Een van de voorgenomen maatregelen is het laten rijden van meer treinen. Dat is op zich positief en zal bijdragen aan betere bereikbaarheid. Dit biedt ook kansen in de daluren.

Meer treinen laten rijden tijdens de spits betekent ruimte voor toeristen in de daluren. Korting voor toeristen tijdens daluren zou kunnen bijdragen aan het oplossen van de problematiek in Amsterdam. Als we met korting toeristen kunnen verleiden naar Hoorn te komen dan ontlasten wij Amsterdam. Daar is momenteel sprake van een overvloed aan toeristen. Bovendien zal dit leiden tot een economische impuls voor de toeristische en horeca sector Westfriesland. De regio heeft voor toeristen namelijk veel te bieden. Denk aan de historische steden als Hoorn en Enkhuizen waar al een spoorverbinding ligt.

Doortrekken N-Z lijn.

Wij missen het doortrekken van de N-Z lijn naar de regio. Op dit moment is duidelijk zichtbaar dat Amsterdam Noord aantrekkelijker wordt als vestigingsgebied. Er is sprake van een enorme krapte op de woningmarkt. Met het oog op de toekomst voorzien wij meer woningbouw in het noordelijke gebied boven Amsterdam. Des te meer pleit dit voor het doortrekken van de N-Z lijn naar Purmerend en op termijn zelfs Hoorn.

Investeringen in het wegennet

A23 

De voorgenomen maatregelen juichen wij toe. Wij onderstrepen vooral het belang van de afrit bij de A7 naar bedrijventerrein Overspoor in Wognum. Het bedrijfsleven roept hier al langere tijd om vanwege een betere aansluiting en vanwege de verkeersveiligheid.

Daarnaast vragen wij ook aandacht voor de opwaardering van de N23 naar een A23, de snelweg van Alkmaar naar Zwolle. Een verbinding die niet alleen de regio beter ontsluit richting Duitsland maar ook de Randstad enorm kan ontlasten. Het gaat om de grote hoeveelheid vrachtverkeer vanuit de Agrifood sector die onze regio rijk is. Dit vrachtverkeer gaat momenteel over Amsterdam en Utrecht en zorgt voor extra drukte op A7, A8, A10, A1 en A2. Verbindingen waar de capaciteit al krap is. Wij adviseren u te onderzoeken wat het effect zou kunnen zijn van een goede oost-west verbinding in de vorm van een A23, niet alleen het effect op de regio maar ook op het weggebruik in de Randstad.

Gedragsverandering door digitale bereikbaarheid 

Onder de voorgenomen maatregelen valt ook gedragsverandering van weggebruikers om doorstroom te verbeteren. Graag vragen wij uw aandacht voor de toekomstige bereikbaarheid, digitale bereikbaarheid.

Naast bereikbaarheid over de weg en openbaar vervoer vinden onze leden digitale bereikbaarheid steeds belangrijker. Breedband is ook een corridor voor connectiviteit. Geen bedrijvigheid kan meer plaatsvinden zonder de digitale snelweg! Daarnaast zal flexibel werken en thuiswerken een steeds grotere rol gaan spelen. Ook onze regio kent een groeiende dienstensector en is een regio waarin talrijke innovaties plaatsvinden en waar een grote behoefte bestaat aan goede vakmensen en hoogopgeleide professionals. Deze sector staat vaak in dienst van Amsterdamse bedrijven en leent zich uitstekend voor werk op afstand. Daarvoor is een goede breedbandverbinding van cruciaal belang. Investeer in breedband en met name witte vlekken zodat we de forens kunnen verleiden tot meer werken vanuit huis. Dit bespaart medewerkers reistijd, verhoogt productiviteit en vermindert CO2 uitstoot.

Conclusie 

Wij waarderen de maatregelen en het voornemen tot een structuurvisie, maar missen de ambitie en de samenhang in bredere context. We missen de woningbouwopgave die bij een verbeterde bereikbaarheid past als oplossing voor de drukker wordende metropool regio. De huidige woningbouwambitie is gebaseerd op onderzoeken en cijfers die achterhaald zijn. Wij hebben te maken met snelle verandering van de economische werkelijkheid. Wij roepen op tot het actualiseren van deze cijfers en te komen met een realistische ambitie die in de juiste verhouding staat met de bereikbaarheidsambitie. Ook de ambitie in digitale bereikbaarheid mist. Met het oog op de toekomst is de digitale snelweg van even groot belang als een goede snelweg en spoorverbinding